วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลักษณะของนักเรียนที่ดีเป็นอย่างไร


ลักษณะของนักเรียนที่ดีเป็นอย่างไร

ลักษณะของนักเรียนที่ดีเป็นอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะเป็นนักเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพได้ มีหลายลักษณะที่จะอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงนักเรียนที่ดีเราควรปฎิบัติตัวเช่นไร
เราควรฝึกให้ตนเองนั้นเป็นบุคลที่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ทำตามในสิ่งที่สมควร และนำเพื่อนๆไปในทางที่ดี และวัยเรียนยังเป็นไวที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังต้องรู้เรื่องราวอีกมากมาย เราควรคิดให้ดีๆ และตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปเป็นแนวทางที่ดีในอนาคตของตัวเราเองที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ในวัยข้างหน้าควรนำความรู้ที่มีอยู่มาเป็นกระบวนแง่คิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ออกว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำเราจะเป็นนักเรียนที่ดีได้ต้องมีคุณสมบัติที่ดีเป็นพื้นฐานโดยการมีวินัยในตนเองตั้งแต่ยังเด็กทั้งนี้นักเรียนและเยาวชนที่ดีควรคำนึงถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ และเห็นคุณค่าของตนเองที่มีอยู่ รู้จักนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนยุคใหม่มักไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นมากนัก เพราะได้รับการปลูกฝังมาว่าต้องตั้งใจเรียน เพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยสูงๆ เพื่อให้เป็นที่หนึ่ง ทั้งที่จริงแล้วเกรดเฉลี่ย และการได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย หากนักเรียนยังคงเรียนเพื่อเอาคะแนนก็คงไม่ได้ความรู้ที่จะติดตัวไปตลอด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ หรือที่เรียกว่า เก่งแต่ในตำราไม่สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้ นักเรียนที่ดีควรวางแผนในอนาคตไว้ล่วงหน้า มีจุดมุ่งหมายในการเรียน เพื่อเป็นแรงผลักดันตนเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
       ดังนั้นลักษณะของนักเรียนที่ดีควรเห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยในตนเอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและความอดทน เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้รักการอ่านรักการเขียน รักการค้นคว้า การออกกำลังกายดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสิ่งดีงามให้สังคมและประเทศชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น